نیهیل

چه فرقی ميكند
مرگ از پنجره بيايد
يا از در
رو به رويم، خواهد ايستاد
روبه رويش، خواهم ايستاد

زندگی اما
همه عمر
پشت به من استاد
پشت به من كرد هی رفت و رفت
چقدردنبالش كردم
چقدر…

نمي ايستد
مي ايستم روبرويش
چه فرقي ميكند
ازپنجره پرم
يا از در…

شنبه، 2012/12/0