راهبه

چه چیزی از من زاده خواهد شد
در ملافه‌ی راهبه ی بی داغ
جز بكارتِ شب‌های بی تویی
كه افتاده وارونه در آغوشم
جز پس ریخته‌های نادِِمِ گناهان نكرده
و بهشت پیر خوشبختی محض
فرزندی ندارم در خود
تا ترا به ارث ببرد
از صندوقچه‌ی كوچك سینه‌ام
چه خواهند یافت ؟
جز نامه‌های ننوشته
و حروف خشکیده‌ی نامت
26 مه 2013