ماضی

کهنه مثل قلبم
که با هیچ‌کس قسمتم نمی‌کرد
مثل دیوار چین
که ورودی‌ها را می‌بست
و از نامت تیتر می‌زد بر ملکیت زمین
در چرخ مدور زمان مثل اسطوره‌های یونان
و جنون کور بازماندگان نازی درهای هیتلر
آن‌قدر پیچیده بودمت که ماضی نمی‌شدی
در هیچ شعری

8 ژوئیه 2013