اوج

همه چرخ‌هايم به تو مي‌رسند
وقتي زمين می‌ایستد
و ساعت وارونه راه مي‌رود
خودم را بغل می‌کنم به‌اندازه‌ی آغوشی كه ندارمت
عشق اوج خود ارضایی است
وقتي آدم‌ها ماشين مي‌شوند
شاید زندگي حوصله‌ی من و تو را ندارد
که به تعويق می‌افتیم.

15 ژوئن 2013