هلاک

سرانجام به من مبتلا خواهی شد
در انتهای يك نامه
كه حروف ريزتر
از عدسی بزرگ بين روی دماغ مغرورت دارد
يا در آغاز يك بی‌خوابی
كه مثل من خوابيده در آغوش بی‌تابی خودش
سرانجام…
دونیمه‌های هيجان تپیده‌ی يك ماهی
كه خيز برمی‌دارد بزرگ‌تر از هميشه
به پیشمانی ريگزار

30 ژوئن 2013