موزون

هرکسی می‌تواند در تو حل شود
بریزد،بپاید
بنوشد آب‌های شور عطش حوصله ترا
به تعویق نمی‌افتاد صدایت در نت‌های مطلوب ترانه
ازبس رقصیده‌اند باهم
از بس چرخیده‌ای موزون
در ضیافت پروانه‌های محتوم به شمع
من اما
با حل شدن مشکل‌دارم
که عسل در شوکرانم

28 نوامبر 2013