عروسک

شعر،
عروسکی منست
با کلید کوکی روی قلبش
با دستانی که بی تو نمی چرخد
و لبهایی که بی تو نمی خندد

نرقصد یا نخندد
بازی تمام نخواهد شد
تراژیدی را بازی می کنیم
وگریه را مرور

مهم اینست
که تو،
روی قلبم بچرخی…