پیمبر

زن برهنه یی را دوست داشت
با روژلب قرمز
موهای فرفری دراز
ازجنس آن کلاسیک های گیسو کمند
زنیکه زیر پوشی هایش را به میل او
انتخاب میکرد
تنش را روغن زیتون می مالید
لبش را خرما
و زیر درخت بلوط آرام می خوابید
تاستاره ها را شمار کند….