پرنده ها، کلمه ها

میان اینهمه پرنده های نشسته
روی دفترم
پرنده یی است
که هی سر میزند از این پنجره به آن پنجره
پرنده ی بی قرار
پرنده یی که خیالی نشستن
در صف پرنده های آرام گرفته را
ندارد
پرنده یی که
سمت ترا می شناسد
همان پرنده سپیدی
دوستت دارم