تاریک

معلوم نیست
ستاره گان بدنبال چه می گردند
وقتی ماه نیست
و تاریکی مشبوع شده از ذرات سکوت

شاید نقاش کوری
بامداد سیاه
بر کاغذی که نیست
ماه می کشد یا خورشید

دستهایم را مچاله میکنم
می ریزم در زباله دانی
یگانه ستاره من
ترانه ای بودد
که چشمک میزد برای تو
تاریک.