نیمه ها

دیگری بهانه است
آدمها،
فقط بدنبال خودشان می گردند
زمانی خودم را
در نیمه ی خوب تو یافتم
زمانی هم تو
مرا،در نیمه ی بدت گم کردی

زندگی در گند خودش ادامه دارد
و ما با نیمه های همیشگی مان در راهیم