بت ها

با آدمهای زیادی آشنا شدم
از خاک نرم
که می لغزیدند میان دستانم بی شکل
و در ذهنم،
شکل می گرفتند درشکل
کارگاهی که خاک را، بت می ساخت
و لغزنده گی را ویران
چه بت های که نمی شناسم شان
استاده اند پشت سرم
و چه خاک هایی که ریخته اند لغزنده
برون از ذهنم…