نازادگان

حالا که جهان مرده است
و ما برون از زمینیم
نمی شود به اشیای جاندار اندیشد
،به ابر اسپی
سوار خواهیم شد
و با نازادی بر خواهیم گشت
قبل از آنکه به جهنم سیاره دیگری سقوط کنیم
،و بطن آتش زنی
ما را ببلعد