حق

درست زمانی که به من گفتند
هرگز فرزندی نخواهم داشت
پسرم به دنیا آمد
شباهت عجیبی به ناامیدی داشت
چشمان زیبایش نابینا بودند
و دستی نداشت
به آغوشم بگیرد

همه آنانی که هنوز گورستان را ندیده‌اند
حق دارند
زاده شوند