جدایی

این آخرین دیدار ماست
دست کشیده‌ام از جدال
دست کشیده‌ام از خود
همه‌چیز مال تو
هرچه را که دارم با خودت ببر
چشم‌هایم را به تو می‌بخشم
قلبم را
کفش‌هایی را که هدیه داده بودی
عطر و سیخک مو
انگشتان دستم
و جامه‌دان سفری را
همه را بردار، برو
حتی حلقه‌ای را که نامت را تنگ
در بغل می‌فشارد
و دوست دارد
بماند