دیکتاتور

من به شما قول می‌دهم
که از بریدن دستانم شکایتی نکنم
و اگر نوبت زبانم رسید
سکوت،
گزینه‌ یی نخواهد بود
که پیش بیاید
یا پس برود

بلندگوهایتان را کوک کنید
به زبان مادری فاشیسم
و برقصید روی پرچم‌های سپیدی
که سرخ‌شده‌اند

من قبل از این‌که به شما برسم
از جنگ،
گریخته بودم