نشانی

مهم نیست از کجا به تو رسیده ام
شاید پشت سرم
تونلی باشد از شب های پی هم
یا سیاه چالی عمیق و سرد
یا گردابی که چرخ می زد دور خودش و من
هرچه بوده بر نخواهم گشت
تا نگاه شان کنم
حالا که به چشمه ی خورشید رسیده ام
با نور آبتنی خواهم کرد
و نشانی تازه ام را
به خاطر خواهم سپرد