About Me

کاش، دفترچه‌های شعر بی‌نام شاعر، تکثیر شوند و جدا بمانند از قفس، چون پرنده‌هایی که بالاتر از سیم‌های خاردار پرواز می کنند بی سمت، بی سو…

 

 

 

در باره ای هم نداریم بنویسیم ... 

همان نیهیل همیشگی...