زن ها

by | آگوست 24, 2014

زن بودن جنبه ی شاعرانه یی ندارد
روی هیچ کلمه یی
هیچ عاطفه یی
نیاز به توقف نداری
فقط بخواب ،
چهار گوشه ات را باز کن
مثل کاغذ سپیدی تا شده
و بگذار
تمام شود…

Negaah