برون از زبان

by | دسامبر 5, 2018

به همه‌چیزهایی می‌اندیشم
که در اختیار زبانند
برون از زبان اما منی ست
که ترا نفس می‌کشد

Negaah