نا تمام

by | دسامبر 13, 2018

به دنبال چیزی از تو در خودم می‌گردم
چیزی که مرا به زندگی به خودم و به جهان دوباره پیوند دهد
به دنبال چیزی از تو در خودم سرگردانم
چیزی به‌جامانده از آتش‌سوزی بزرگ به‌جامانده
از کبریت‌های نیمه‌سوخته و سیگارهای خاکستر شده
عاشقی چیزی در جرقه یک شعله
… حتی به‌قدر بوسه‌ی فشرده‌ی کوتاه روی گونه‌ام
به‌قدر نگاهی میان سه کلمه من و تو و عشق
به‌قدر ملودی سازی که دوست داشتی فقط یک‌بار بشنویش
به‌اندازه زمزمه‌ی نامم میان لرزش لبانت
درنهایت مستی
به‌قدر شعر عاشقانه یی
که ناتمام ماند

Negaah