عاشقی

عاشقی

ولین شعرعشق را باید از لبان تو مثل خنده گرفتعاشقی این گناه مریم را ازقفس های بی پرنده گرفتخنده را می دهی و می گیری عشق شادی و غم بسی داردهرچه در این میانه می آید بایدش جای تخم گنده گرفتاولین شعر من ستاره که نیست ماهی قرمزیست پیش نهنگکوسه های گرسنه دنبالش می شود ماهی...

نام

نام

آویخت از صدای تو نامی که نیستم مهتاب نازنینی و شامی که نیستم شاید برای غصه ی من این جهان کم ست نا" گشته ام به واژه ی "کامی" که نیستم" از من کسی کشیده به یکسو ترا و من ماندم به پای وعده ی خامی که نیستم آیینه می شوم که تماشا کنی مرا دل بسته ای به چشم کدامی که نیستم حرفی...

هایکو

هایکو

سنگینی نمیکند بر شانه ی خود لاک پشت ☺........... گره میزند گیسوانش را گرد باد ☺............... در این دشت سایه چیزی کم دارد ظهر بارانی ☺................ زنبور بی شهد در جستجوی گل سرخ پروانه هم. ☺............. پرنده ترسو گرسنگی میکشد از...

اندوه

اندوه

در این دل شکسته کسی جا نمی شودآیینه ها به صورت من وا نمی شودآنسوی صورتیست که خالی شده ز خودقد می کشد درون خودش پا نمی شوداز برگه های چون و چرا زیر بار هیچمی ماند و به هیچ رقم ما نمی شودآری درست گفته کسی این غرور زشتبا دست های مهر و وفا تا نمی شودمی مانم و برای خودم...

دختر همسایه

دختر همسایه

باز این دخترِ همسایه و گپ گپ لبِ بام صحبت از مرگِ سحر، کشتنِ او دم دم شام باز یک تازه ترک نقشه به مهمانی شب خاک بر چشمِ سحر سلسله ی حرف و سلام مهربان! سال به سال تازه کنی عشقِ قدیم معشوق "اکس" شما،اول ماه، ماه ی تمام پوزش اما زکدام ماه سخن گفته بودی مانده در شکلک گردی...

صلصال

صلصال

صلصال من بمان در آتش،میان دودای پیکرهمیشه بلند نبود و بودشهمامه ای ستاده کنارت هزارسالآزرده در غبار کهن ، دیر و دیر و حالشهمامه ای که هیچ کسی جز ترا ندیدبس قرن ها که با تو سرود و ترا شنیدحالا مگو: که میروم و میشوم تمامبر پیکر فسانه ی تو میکنم سلامحالا که تن شکسته و بی...